2018-05-18

Umowy

 • Umowy – woda i ścieki
  • Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy Zakładem Wodociągów
   i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złocieńcu, a odbiorcą usług.
  • Umowa jest zawierana na podstawie pisemnego wniosku osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, do której miałaby być dostarczana woda i/lub odbierane ścieki, z zastrzeżeniem, że:
  • Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
  • Umowa określa  szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania awarii.
  • Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.
  • Do podpisania umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków należy przedłożyć następujące dokumenty:

- Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków – (druk do pobrania ze  strony www.zwik.pl lub

dostępny w siedzibie Spółki w BOK  - parter),

- Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (oryginał do wglądu) oraz w przypadku współwłasności zgodę współwłaścicieli,

- Dowód tożsamości (osoba fizyczna), w przypadku firmy wypis z rejestru handlowego-zaświadczenie o działalności

gospodarczej, decyzję nadania numeru NIP i REGON.

Dokumenty uzupełniające przedstawiane na żądanie:

- W przypadku zmiany właściciela nieruchomości przedłożyć należy również protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania

nieruchomości (obiektu), potwierdzony przez obie strony, zawierający m. in.: dane następcy prawnego, odczyt wskazania

wodomierza na dzień przekazania (przejęcia) nieruchomości (obiektu) oraz uwagi do stanu technicznego wodomierza.

 

 • ZWiK sporządza projekt umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpłynięcia kompletnego wniosku o zawarcie umowy, a w przypadkach określonych w §15 regulaminu – w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia przeglądu technicznego potwierdzającego spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r.
 • Rozwiązanie umowy może nastąpić pisemnie w drodze porozumienia stron lub przez jedną ze stron umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
 • Wygaśnięcie umowy określa §18.1. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (dostępny na stronie)
 • Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Spółka dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.
 • Spółka może odmówić zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w regulaminie dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków, a szczególności gdy podłączenia do sieci zostało wykonane bez zgody Spółki.

 

Załączniki

  zalacznik_nr_1_do_umowy.pdf 73,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzorzec_nr_1_do_umowy.pdf 72,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzorzec_nr_2_do_umowy.pdf 75,76 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się